Jste dobře finančně zajištěni?

Každá rodina by měla mít adekvátní vlastní finanční zajištění na důchod, dobrou pojistnou ochranu pro případ invalidity nebo dlouhodobé nemoci a rezervu pro dočasnou ztrátu zaměstnání. Zodpovědné finanční chování brání výraznému poklesu rodinné životní úrovně v čase. Podívejme se na případovou studii manželů Novotných.

Jestliže nechceme během života v případě delší nemocnosti, ztráty zaměstnání nebo odchodu do penze výrazně omezit rodinné výdaje, změnit styl života nebo se např. přestěhovat z finančních důvodů do menšího bytu, tak je potřeba včas myslet na vlastní zajištění a mít dostatečné vlastní prostředky při dosažení důchodového věku nebo při přiznání invalidity. „Čím dříve začnou partneři spořit a investovat na důchod, tím menší měsíční úložku jim stačí vynaložit k zajištění požadované finanční úrovně a čím dříve uzavřenou kvalitní pojistnou smlouvu pro případ dlouhodobé nemocnosti a přiznání invalidity, tím lepší pojistné podmínky lze získat," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Případová studie

Manželé Novotní mají dvě děti. Souhrnný čistý měsíční příjem, který obdrží oba manželé dohromady od svých zaměstnavatelů na rodinný bankovní účet, je cca 44 000 Kč. Oba manželé mají pro zjednodušení stejnou měsíční mzdu. Rodinné povinné výdaje (splátka hypotéky, energie, výdaje na chod domácnosti, potraviny a stravování, výdaje na oblečení, škola, doprava) činí 29 000 Kč. Na nepovinné (zábava, dovolená, nové zařízení do domácnosti, kroužky dětí, spoření a investování) zůstává rodině 15 000 Kč.

1) Odchod do důchodu

Manželé Novotní chtějí, aby jejich měsíční příjem poklesl z důvodu odchodu do důchodu pouze o čtvrtinu. Při odchodu do důchodu chtějí mít manželé souhrnný rodinný příjem ve výši alespoň 33 000 Kč (44 000 Kč x 75 %). Každý z manželů chce mít vlastní měsíční příjem (důchod + peníze z investice) ve výši 16 500 Kč (33 000 Kč: 2). Státní důchod budou mít oba manželé nižší než je požadovaná částka, proto budou potřebovat v důchodu vlastní prostředky.

Výpočet starobního důchodu manželů Novotných
(dle legislativy roku 2015)

Text Částka
Osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční hrubá mzda) 27 300 Kč
Doba pojištění 42 let
Státní starobní důchod 12 331 Kč
Vlastní prostředky 4 169 Kč

Aby každý z manželů mohl čerpat vlastní měsíční důchod ve výši 4 169 Kč z vlastního finančního produktu po dobu např. 20 let při roční úrokové sazbě 2,9 %, tak musí mít naspořeno ke dni odchodu do důchodu cca 760 tisíc Kč. V přiložené tabulce máme uvedeny různé varianty v závislosti na délce investování a ročním zhodnocení, jak může každý z manželů dosáhnout na požadovanou částku 760 000 Kč. „Z přiložené tabulky je vidět, že při dlouhodobém investování se zajímavým zhodnocením je možné dosáhnout na požadovaný důchod i s relativně nižší pravidelnou měsíční investicí," vysvětluje Emil Brož.

  • Čím dříve začne každý z manželů s pravidelnou investicí na důchod, tím nižší měsíční částku je možné měsíčně investovat.
  • Čím vyšší zhodnocení, tím opět menší nároky na pravidelnou měsíční investici každého z manželů.
  • Výběr finančního produktu k zajištění na penzi je proto vhodné dobře promyslet a poradit se s profesionálem, neboť se jedná o dlouhodobou investici. V průběhu let je možné způsob investování změnit, např. z rizikovějšího titulu do konzervativnějšího.

Naspoření částky 760 000 Kč v závislosti na úrokové sazbě a investičním horizontu
(zaokrouhleno na pětikoruny nahoru)

Úroková sazba Investiční horizont Měsíční investice
3,0 % 35 let 1 035 Kč
6,0 % 35 let 555 Kč
9,0 % 35 let 280 Kč
3,0 % 25 let 1 710 Kč
6,0 % 25 let 1 120 Kč
9,0 % 25 let 715 Kč
3,0 % 15 let 3 355 Kč
6,0 % 15 let 2 640 Kč
9,0 % 15 let 2 060 Kč

2) Přiznání invalidního důchodu

Manželé Novotní chtějí, aby v případě přiznáni invalidity jednomu z nich poklesla životní úroveň přibližně o 15 %, aby se z finančních důvodů nemusel příliš měnit rodinný život a děti mohly nadále navštěvovat všechny své kroužky. Proto chtějí, aby čistý měsíční příjem v případě přiznání invalidního důchodu činil alespoň 15 000 Kč. Souhrnný rodinný příjem by byl v tomto případě 37 000 Kč (22 000 Kč + 15 000 Kč). V přiložené tabulce máme uvedeno, jak vysoký invalidní důchod by každý z manželů měl a jakou částku je tedy nutné měsíčně čerpat z vlastního komerčního pojištění, aby souhrnný čistý příjem invalidního důchodce byl 15 000 Kč. Těmto požadavkům přizpůsobí manželé své pojistné smlouvy.

Vstupní údaje pro výpočet invalidního důchodu

Osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční hrubá mzda) 27 300 Kč
Získaná doba pojištění (včetně dopočtu do důchodového věku) 42 let

Jakou měsíční částku je nutné čerpat z komerčního pojištění? (aby měsíční čistý příjem domácnosti byl 37 000 Kč)

Text Měsíční částka důchodu Čerpání z pojistné smlouvy
Invalidní důchod I. stupně 5 711 Kč 9 289 Kč
Invalidní důchod II. stupně 7 366 Kč 7 634 Kč
Invalidní důchod III. stupně 12 331 Kč 2 669 Kč

3) Nezaměstnanost

Pro případ dočasné ztráty nezaměstnanosti je vhodné mít odloženo na finančním produktu, kde jsou peníze k dispozici po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, ve výši cca 3násobku průměrného výdělku. Manželé Novotní mají tedy odloženo na disponibilním finančním produktu pro případ ztráty zaměstnání jednoho z nich částku 66 000 Kč (3 x 22 000 Kč). Občané do 50 let jsou po dobu 5 měsíců zajištěni i prostřednictvím podpory v nezaměstnanosti. Tato vlastní finanční rezerva ve výši trojnásobku průměrné čisté mzdy pomůže dorovnat příjem během pobírání podpory v nezaměstnanosti. Již během výpovědní lhůty a následně i během pěti měsíců pobírání podpory v nezaměstnanosti je nutné věnovat hledání nové práce maximální úsilí. Delší nezaměstnanost než 5 měsíců by již znamenala pro rodinu velký finanční problém. V takovém případě by bylo nutné přijmout dočasně i hůře placenou práci a rodinné výdaje následně přizpůsobit poklesu rodinného příjmu.

4) Dlouhodobá nemoc

V případě několikaměsíční pracovní neschopnosti chtějí manželé Novotní mít stejný měsíční příjem ve výši 44 000 Kč. U hrubé měsíční mzdy 27 300 Kč činí měsíční nemocenská vyplácena místně příslušnou OSSZ (Okresní správou sociálního zabezpečení) částku 14 490 Kč. Měsíční zajištění pro případ měsíční pracovní neschopnosti z vlastního komerčního pojištění požadují tedy manželé Novotní ve výši 7 510 Kč (22 000 Kč - 14 490 Kč). Požadavku na čerpání finančních prostředků z pojistné smlouvy přizpůsobí manželé Novotní po poradě s odborníkem parametry své smlouvy.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Kvě. 26, 2015, 3:17 odp.